a88888b.     dP             dP   dP      dP      888888ba  88888888b .d88888b d888888P   .d888888  888888ba dP
d8'  `88     88             88   88      88      88  `8b 88    88.  "'  88    d8'  88  88  `8b 88
88    dP  dP 88d888b. .d8888b. 88d888b. 88aaaaa88a dP  dP 88d888b.  a88aaaa8P' a88aaaa  `Y88888b.  88    88aaaaa88a a88aaaa8P' 88
88    88  88 88' `88 88ooood8 88' `88 88   88 88  88 88' `88   88  `8b. 88       `8b  88    88   88  88    88
Y8.  .88 88. .88 88. .88 88. ... 88    88   88 88. .88 88. .88   88   88 88    d8'  .8P  88    88   88  88    88
 Y88888P' `8888P88 88Y8888' `88888P' dP    dP   dP `88888P' 88Y8888'   dP   dP 88888888P Y88888P   dP    88   88  dP    dP v1
        .88
      d8888P
          

        `-::::::::::::::::::::::::::`
         /yhhhhhhhhhhhhhhhhhho:.-/yhhh+`
         -hhhhhhhhhhhhhhhhh/   `yhhho`
         -hhhhhhhhhhhhhhhhh/   .yhhhhs`
       ::- .yhhhhhhhhhhhhhhhh: .:/yhhhhhhs.
      +hhh+` .shhhhhhhhhhhhhy- /hhhhhhhhhhhs.
     `ohhhhho` `ohhhhhhhhhhhy. +hhhhhhhhhhhhhy.
     `ohhhhhhhs` `/hhhhhhhhho` `+hhhhhhhhhhhhhhhy-           `-/+oo++:-`         .///-                   .///:   `////`         .///.
    `ohhhhhhhhhs. :yhhhhhh+` `ohhhhhhhhhhhhhhhhhy-         .+yyyyysyyyys/`        :yyy+                   /yyyo   `yyyy`         :yyy/
    .shhhhhhhhhhhy. -shhhh: `shhhhhhhhhhhhhhhhhhhy:        :yyys/.```./yyy+`        :yyy+                   /yyyo   `yyyy`         :yyy/
   .shhhhhhhhhhhhhy- `oss- .shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/       .yyyy.    .-`` :+++-  /+++. :yyyo:+ooo+/.   ./+ooo+/-  `+++/./oo` /yyyo````` .yyyy` :+++-  `/++/` :yyy+:+ooo+:.
   .yhhhhhhhhhhhhhhhy.  `` `shhhhhhhhhhhhhhhhhyssyhhh/       /yyy+       .yyys` -yyys` :yyyyyooosyyy/` .oyys+++syyo. .yyyyyyys` /yyyysooooosyyyy` +yyy/  `yyys` :yyyyyoooyyys/
   .ossssssssssooooo:     :++ooooooosssssso-` `:yhh/      +yyy+       /yyy/ oyyy- :yyyy-` .oyyy: `oyyy-...-syyo` .yyyy/... /yyyyyyyyyyyyyyy` +yyy/  `yyys` :yyys.  .syyy:
    ```````               ````    /hhy`      :yyys`       `syys`-yyy/  :yyy+   -yyyo .yyyysssssyyyy. .yyys`   /yyyo......-yyyy` +yyy/  `yyys` :yyy/   /yyy+
   `+oooooooooooo+++:     .+++++ooooooooooo:` `-shh+      `oyyyo.`  `.oo/.  -yyy++yys`  :yyys`  /yyy+ `yyyy-....-/-. .yyyo   /yyyo   `yyyy` +yyy+  -yyys` :yyy+`  `oyyy/
   .yhhhhhhhhhhhhhhhy.    +hhhhhhhhhhhhhhhhhysoshhh/       `+yyyyoo+osyyys:  /yyyyyy-  :yyyys/::oyyyo` :syys/::+sys: .yyyo   /yyyo   `yyyy` :yyyy+/+yyyys` :yyyyo:::oyyyo`
   .shhhhhhhhhhhhhh: `/ss: `ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/         ./osyyyysso:`   `syyyy+   -sssoosyyyso:`  ./osyyyyso:` .ssso   :sss+   `ssss`  /syyyys+ssss` :sssoosyyyso:`
    .shhhhhhhhhhhy: .ohhhh/` +hhhhhhhhhhhhhhhhhhhy:           `....``   ```+yyys`   ```` `...`     `....`   ````   `````    ````   `....` ````  ````` `...`
    `ohhhhhhhhhy- -shhhhhho` +hhhhhhhhhhhhhhhhhy-                  oyyyyys-
     `ohhhhhhhy. :yhhhhhhhhs. /hhhhhhhhhhhhhhhy-                  :+++/:`
     `ohhhhhs. `/hhhhhhhhhhhy- :hhhhhhhhhhhhhs.
      `+hhho` `ohhhhhhhhhhhhhh: -yhhhhhhhhhhs.
       ::-` `shhhhhhhhhhhhhhhh/ .:/shhhhhho`
         .hhhhhhhhhhhhhhhhhs   `ohhhho`
         .hhhhhhhhhhhhhhhhho`  `ohhh+`
         :yhhhhhhhhhhhhhhhhhhs:..:ohhy/
         `-/////////////////////////:`
        

            (c) 2024 STULZ Digital Solutions GmbH